Algemene voorwaarden voor verhuur per internet


Inhoudsopgave


Algemene huurvoorwaarden

Deze Algemene Huurvoorwaarden en hun BIJLAGEN regelen de huurvoorwaarden en zijn van toepassing op iedere bestelling van diensten gedaan door een natuurlijke persoon op de website www.skiset.nl.

Deze zijn overeengekomen tussen:

De vennootschap La Compagnie Française des Loueurs de Ski (hierna te noemen CFLS), naamloze vennootschap met een kapitaal van 315.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van NANTERRE onder nummer B 401 734 892, intracommunautair BTW-nummer: FR 58401734892 877610923, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 424 Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANKRIJK en met als wettelijk vertegenwoordiger Denis Marinho, Algemeen Directeur;

De vennootschap La Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (hierna te noemen CILS) naamloze vennootschap met een kapitaal van 100.000 CHF, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van het Kanton Vaud onder nummer CHE-112.548.825, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Chemin de la Prairie 5 A - 1007, Lausanne - ZWITSERLAND en met als wettelijk vertegenwoordiger Isabelle Bachmann, bewindvoerder.

Hierna te noemen “SKISET”

Enerzijds,

En

De HUURDER, consument gevestigd te GRONDGEBIED

Hierna te noemen “HUURDER”

Anderzijds,

De HUURDER en SKISET worden gezamenlijk de PARTIJEN genoemd.

IEDERE BESTELLING GEDAAN BIJ SKISET DOOR DE HUURDER HOUDT DE AANVAARDING ZONDER VOORBEHOUD DOOR DE HUURDER IN VAN DEZE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN EN HUN BIJLAGEN.


Artikel 1: Begripsbepaling

De hierna gebruikte termen hebben in deze algemene huurvoorwaarden de volgende betekenis:

 • “VOUCHER”: betreft het document waarmee de HUURDER het/de bestelde PRODUCT(EN) kan ophalen bij een winkel, partner van SKISET en waarmee aangetoond wordt dat de BESTELLING volledig betaald is;
 • “BESTELLING”: betreft de handeling waarmee de HUURDER de PRODUCTEN, de huurperiode, de plaats van het ophalen en de betaalwijze kiest en de betaling uitvoert;
 • “ACCOUNT”: betreft de interface waarin alle door de HUURDER verstrekte gegevens gebundeld zijn. Deze gegevens omvatten de gegevens met betrekking tot de HUURDER, alsmede zijn e-mailadres, de staat van zijn transacties, de via de WEBSITE gehuurde PRODUCTEN, zijn schoenmaat, zijn gewicht, zijn lengte. Er wordt benadrukt dat een ACCOUNT niet kan worden overgedragen aan een derde;
 • “CONTRACT”: betreft de contractuele relatie waarmee de partijen met elkaar verbonden zijn, geregeld door deze Algemene Huurvoorwaarden en diens bijlagen, de FACTUUR en ieder eventueel aanhangsel dat later ondertekend kan worden door de PARTIJEN;
 • “FACTUUR”: betreft het door SKISET overhandigde contractuele document waarop de definitieve prijs van de BESTELLING vermeld staat;
 • “HUURDER”: betreft de medecontractant van SKISET, een meerderjarige en handelingsbekwame natuurlijke persoon die garandeert de hoedanigheid van consument te bezitten zoals deze gedefinieerd wordt door het Franse recht en de Franse jurisprudentie;
 • “OFFRE STANDARD”: betreft de handeling waarmee SKISET de HUURDER een PRODUCT uit een categorie PRODUCTEN vermeld op de WEBSITE aanbiedt aan de hand van zijn hoedanigheid of van de leeftijd van de gebruiker, zoals:
  • BUDGET / EVOLUTION / SENSATIE / EXCELLENCE voor heren, dames en tieners;
  • MINI KID / KID / RIDER JUNIOR.
 • “OFFRE SELECTION”: verwijst naar de optie volgens welke de HUURDER op de WEBSITE een specifiek PRODUCT-model kan kiezen dat hij wil huren, maar alleen als bij dit PRODUCT “gegarandeerd model” vermeld staat;
 • “PAKKET”: betreft de verhuur van een set ski’s en een paar schoenen, inclusief de stokken, of een paar boots en een snowboard;
 • “WEBSITE”: betreft de website beschikbaar op het adres www.skiset.nl waarop de HUURDER de PRODUCTEN kan bekijken;
 • “GRONDGEBIED”: verwijst naar alle zones vermeld in het navigatiemenu http://www.skiset.nl/skistations-frankrijk.html, met uitzondering van Canada en de Verenigde Staten van Amerika.
 • “REFERENTIEPRIJS”: deze term verwijst naar de "vroegere prijs" zoals omschreven in artikel L. 112-1-1, I van de Code de la consommation (Frans wetboek van consumentenrecht).

Artikel 2: Voorwerp van het contract

Deze Algemene Huurvoorwaarden hebben als doel de respectievelijke rechten en verplichtingen van de HUURDER en van SKISET te bepalen in het kader van de HUUR van de op de WEBSITE getoonde PRODUCTEN.

Deze Algemene Huurvoorwaarden, de aanwijzingen op de VOUCHER, die op de BESTELLING, wanneer deze door SKISET aanvaard is, alsmede de bijbehorende FACTUUR vormen de enige contractuele verbintenissen tussen SKISET en de HUURDER.

De HUURDER wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE zich richt tot consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de commerci ële dienst van SKISET om van aparte contractuele voorwaarden te kunnen profiteren.


Artikel 3: Aard van de Algemene Huurvoorwaarden

Deze Algemene Huurvoorwaarden verlenen de HUURDER in geen geval de hoedanigheid van werknemer, gevolmachtigde, agent of vertegenwoordiger van SKISET.

De PARTIJEN verklaren bovendien dat deze Algemene Huurvoorwaarden in geen geval beschouwd kunnen worden als een oprichtingsakte voor een willekeurige rechtspersoon of juridische entiteit en dat iedere vorm van “affectio societatis” formeel van hun relaties wordt uitgesloten.


Artikel 4: Aanvaarding en wijziging van de Algemene Huurvoorwaarden

De HUURDER leest deze voorwaarden aandachtig door en aanvaardt deze alvorens de op de WEBSITE gedane BESTELLING te betalen.

Onderaan iedere pagina van de WEBSITE wordt door middel van een link verwezen naar deze Algemene Huurvoorwaarden die geraadpleegd moeten worden alvorens een bestelling te doen. De HUURDER wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, uit te printen en hier een kopie van te bewaren.

SKISET raadt de HUURDER aan om bij iedere nieuwe BESTELLING de Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien de meest recente versie van deze Voorwaarden van toepassing is op iedere nieuwe BESTELLING.

Door op de eerste knop te klikken om een BESTELLING te doen en daarna op de tweede om deze BESTELLING te bevestigen, erkent de HUURDER de Algemene Voorwaarden zonder beperking en zonder voorwaarde gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

De Algemene Huurvoorwaarden zijn gedurende de hele periode dat de PRODUCTEN online geplaatst zijn van toepassing.

SKISET kan deze op ieder moment wijzigen. Zodra deze wijzigingen op de WEBSITE online zijn geplaatst, zijn deze van kracht.

Alleen de op de dag van de BESTELLING gepubliceerde Algemene Huurvoorwaarden zijn hierop van toepassing. De HUURDER wordt hiervan op de hoogte gesteld en deze aanvaardt deze tijdens zijn BESTELLING.


Artikel 5: Account

Voor het plaatsen van een BESTELLING wordt men geacht een ACCOUNT aangemaakt te hebben voor de verwerking van zijn BESTELLING en derhalve de Algemene Voorwaarden van de WEBSITE aanvaard te hebben.


Artikel 6: Verplichtingen van de partijen

6.1: Verplichtingen van de huurder

Om SKISET in staat te stellen zijn verplichtingen onder de beste voorwaarden na te komen, verbindt de HUURDER zich:

 • De prijs van de BESTELLING over te maken;
 • SKISET feitelijke, juiste en actuele informatie te verstrekken, met name betreffende zijn lengte, zijn gewicht en zijn schoenmaat;
 • Alle van kracht zijnde wetten en reglementen, alsmede deze Algemene Huurvoorwaarden na te leven;
 • SKISET op de hoogte te brengen van alle inlichtingen waarvan hij kennis van zou kunnen nemen en die van invloed zouden kunnen zijn op de uitvoering van het CONTRACT tussen de Partijen;
 • Tijdens het afhalen van de PRODUCTEN de VOUCHER in te leveren;

6.2: Verplichtingen van SKISET

SKISET verbindt zich alle middelen aan te wenden die nodig zijn voor het verhuren van de PRODUCTEN onder de in deze Algemene Huurvoorwaarden voorziene voorwaarden.


Artikel 7: De producten

Alle inspanningen worden geleverd om te zorgen dat de op de WEBSITE getoonde foto’s van de PRODUCTEN trouw zijn aan de originele PRODUCTEN.

Er wordt echter aan herinnerd dat SKISET de PRODUCTEN verhuurt en niet zelf vervaardigt. SKISET is dan ook niet verantwoordelijk voor verschillen die niet aan hem zijn toe te schrijven, noch voor niet-wezenlijke verschillen.

De HUURDER heeft de mogelijkheid te reserveren:

 • Ofwel een categorie PRODUCTEN aangeduid op de WEBSITE alhier als het “STANDAARD AANBOD”;
 • Ofwel een model PRODUCTEN in het bijzonder te kiezen alhier aangeduid als het “SELECTIE-AANBOD”

mits de HUURDER zijn lengte, schoenmaat en gewicht invult.

Iedere SKISET winkel heeft de mogelijkheid voor het SELECTIE-AANBOD te kiezen. De HUURDER wordt dan ook geïnformeerd dat dit aanbod niet voor alle op de WEBSITE vermelde SKISET-winkels wordt voorgesteld.

Aangezien het SELECTIE-AANBOD gebaseerd is op de keuze van het model, kan dit tot 7 dagen voor de ophaaldatum van het product gereserveerd worden.

HET SELECTIE-AANBOD biedt de HUURDER:

 • Een exclusieve selectie van skimodellen van het lopende jaar modellen;
 • De mogelijkheid het gewenste model ski’s te kiezen;
 • De verzekering voor de huurder van een upgrade indien het geselecteerde PRODUCT niet beschikbaar is of dat hij minstens zal beschikken over een model dat gelijkwaardig is aan het door hem bestelde model.

SKISET kan niet weten of en hoe het materiaal door de vorige HUURDERS wordt teruggebracht en het kan dan ook gebeuren dat de PRODUCTEN beschadigd, verloren of gestolen zijn. Om die reden verbindt SKISET zich om zoveel hij kan de HUURDER te upgraden indien het online geselecteerde model niet beschikbaar is.

HET SKISET DRIVE-AANBOD:

SKISET DRIVE is een dienst voor het snel ophalen van het/de PRODUCT(EN).

De optie wordt voorgesteld voor een selectie SKISET winkels, de HUURDER kan voor deze optie kiezen door het bijbehorende vakje aan te vinken alvorens de BESTELLING te valideren. De HUURDER verbindt zich alle informatie te verstrekken die nodig is voor de voorbereiding van het/de PRODUCT(EN), namelijk: de lengte, de schoenmaat, het gewicht en de hoofdomtrek van alle deelnemers van de BESTELLING; Als u deze informatie niet terugstuurt binnen de toegestane termijn wordt de optie automatisch geannuleerd.


Artikel 8: Bediening

8.1: Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling

De HUURDER moet minstens achttien (18) jaar zijn en over de benodigde handelingsbevoegdheid beschikken om een BESTELLING te plaatsen en te honoreren of houder zijn van een toestemming waarmee hij een BESTELLING kan plaatsen en honoreren en in staat zijn dit op ieder moment aan te tonen wanneer SKISET daarom vraagt.

De HUURDER zal tijdens het invullen van het formulier op de WEBSITE verzocht worden gegevens te verstrekken waarmee hij geïdentificeerd kan worden. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die ingevuld moeten worden zodat de bestelling van de HUURDER door SKISET verwerkt zal worden. De HUURDER kan op de WEBSITE de status van zijn bestelling verifi ëren. De door de HUURDER tijdens een bestelling aan SKISET verstrekte gegevens moeten volledig, juist en actueel zijn. SKISET behoudt zich het recht voor de HUURDER te vragen met alle passende middelen zijn identiteit, het in aanmerking komen en de verstrekte gegevens te bevestigen.

8.2: Bestellingsprocedé

De BESTELLINGEN worden rechtstreeks op de WEBSITE geplaatst. Om een BESTELLING te plaatsen, moet de HUURDER de hieronder beschreven stappen volgen (afhankelijk van de startpagina van de HUURDER kunnen deze stappen echter enigszins verschillen).

Voor het plaatsen van een BESTELLING moet de HUURDER het volgende procedé volgen:

 • De geplande huurperiode selecteren;
 • Het skioord en vervolgens de winkel kiezen waar het/de PRODUCT(EN) opgehaald zullen worden;
 • Het/de gekozen PRODUCT(EN) met of zonder skischoenen selecteren, aan de hand van zijn ervaringsniveau en de wijze waarop dit/deze gebruikt zullen worden;
 • Kiezen of hij gebruik wil maken van de garantie “Beschadiging/Diefstal”;
 • In het voorkomende geval zijn lengte, gewicht en schoenmaat opgeven, zodat het materiaal van tevoren voorbereid kan worden;
 • Deze Algemene Huurvoorwaarden lezen en aanvaarden alvorens de BESTELLING te valideren.

Als hij dat nog niet gedaan had, maakt de HUURDER na het valideren van zijn BESTELLING een account aan door het formulier in te vullen, of typt hij zijn logins in.

De HUURDER verbindt zich het overzicht van de BESTELLING aandachtig door te lezen, wetende dat hij de BESTELLING op ieder moment kan wijzigen alvorens op de knop “BETALEN” te klikken.

De HUURDER kiest vervolgens zijn betaalwijze en gaat over tot betaling, waarbij het mogelijk is dat de HUURDER naar een beveiligd betalingsplatform verwezen wordt voor een online betaling.

Na deze bevestiging door de HUURDER wordt de BESTELLING naar SKISET verzonden voor verwerking. SKISET verzendt per e-mail een ontvangstbevestiging naar de HUURDER zodra zijn BESTELLING ontvangen is.

De HUURDER ontvangt een bericht op zijn e-mailadres waarin zijn reservering en de beschikbaarheid van het/de geselecteerde PRODUCT(EN) al dan niet bevestigd worden. In geval van bevestiging van de beschikbaarheid van de PRODUCTEN stuurt SKISET de HUURDER in het voorkomende geval een e-mail waarin de BESTELLING bevestigd wordt, met daarin:

 • Een VOUCHER waarop vermeld staan:
  • de datum en de tijd waarop het PRODUCT opgehaald moet worden;
  • de datum en de tijd waarop het PRODUCT teruggebracht moet worden;
  • de lijst met de gehuurde PRODUCTEN en hun kenmerken;
  • de gekozen opties;
  • de winkel waar het PRODUCT afgehaald moet worden;
 • Deze Algemene Huurvoorwaarden op een duurzame en leesbare drager.

De HUURDER print zijn VOUCHER uit en levert deze verplicht in bij de winkel waar hij zijn PRODUCT(EN) afhaalt.

De BESTELLINGEN, ongeacht de BESTELWIJZE, kunnen niet voorwaardelijk zijn: deze zijn bindend.

Er wordt benadrukt dat een BESTELLING in geen geval in aanmerking genomen kan worden als deze niet onmiddellijk gevolgd wordt door de overeenkomende beveiligde betaling d.m.v. een betaalkaart of een andere, door de WEBSITE voorgestelde betaalwijze.

SKISET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van het/de PRODUCT(EN), het aantal PRODUCTEN en de huurperiode gekozen door de HUURDER, met name wanneer deze niet aan zijn verwachtingen of behoeften zouden voldoen.

Het is mogelijk dat het gereserveerde materiaal niet beschikbaar is op de dag voor de eerste huurdag. De verhuurder verbindt zich ertoe dat dit de volgende ochtend, ofwel de eerste dag van de verhuur, beschikbaar zal zijn.


Artikel 9: Prijs

De op de WEBSITE aangegeven prijzen kunnen gewijzigd worden, met name in geval vaan aanbiedingen of speciale verkoopacties.

De aan de HUURDER berekende prijs is de prijs die op de WEBSITE wordt weergegeven op het moment van de ondertekening van het CONTRACT, rekening houdend met de categorie van het gereserveerde materiaal en het aantal dagen van verhuur, eventueel verhoogd met de prijs van de garantie “Beschadiging / Diefstal” indien hiervoor gekozen is (optie), tenzij er sprake is van een kennelijke fout in de weergave van de prijs van het PRODUCT (Spotprijs).

De prijzen worden weergegeven in euro’s of in Zwitserse franken (CHF) inclusief het Franse BTW-tarief dat van toepassing is op de dag van de ondertekening van het CONTRACT.

De prijzen aangegeven in een andere valuta dan Euro’s of Zwitserse franken zijn louter indicatief en houden zo veel mogelijk rekening met de omrekeningskoers. Deze indicatie kan nimmer bindend zijn.

De BESTELLING dient betaald te worden in Euro’s of Zwitserse franken, afhankelijk van het land.

Het totaalbedrag van de BESTELLING wordt getoond tijdens de tweede stap van het BESTELprocedé.

9.1: Dossierkosten

Voor ieder besteld PRODUCT rekent SKISET € 1,50 /CHF 1,65 voor de dossierkosten.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 112-1-1 van het Franse wetboek voor consumentenrecht wordt, wanneer er voor de op de WEBSITE aangegeven prijzen een promotieaanbieding geldt, de aangekondigde korting berekend aan de hand van de REFERENTIEPRIJS die op de aankondiging van de korting vermeld staat.

De REFERENTIEPRIJS komt overeen met de laagste prijs die op de WEBSITE wordt toegepast voor alle consumenten gedurende de laatste 30 dagen voorafgaand aan de aankondiging van de korting, daarbij inbegrepen een in het voorkomende geval verlaagde prijs, en voor de onder de promotieaanbieding vallende verhuur. Het aangekondigde kortingspercentage is van toepassing op de aldus vastgestelde REFERENTIEPRIJS.

In geval van achtereenvolgende kortingen voor een bepaalde verhuur komt de REFERENTIEPRIJS overeen met de laagste prijs die wordt toegepast voor alle consumenten gedurende de laatste 30 dagen voorafgaand aan de eerste korting.


Artikel 10: Korting

10.1: Gezinsaanbieding

Deze aanbieding beperkt zich tot groepen van minstens 4 natuurlijke personen die PAKKETTEN op de WEBSITE BESTELD hebben.

Er zal een korting van vijf procent (5%) worden toegekend op de prijs van ieder PAKKET (buiten promocodes en partneraanbiedingen).

Deze korting is uitsluitend van toepassing in de winkels die deelnemen aan de aanbieding.

10.2: Verduidelijking betreffende het groepstarief

Deze aanbieding beperkt zich tot groepen van minstens tien (10) natuurlijke personen die PAKKETTEN op de WEBSITE BESTELD hebben.

Voor de HUURDERS die in Europees Frankrijk huren

Er zal een korting van tien procent (10%) worden toegekend op de prijs van ieder PAKKET (buiten promocodes en partneraanbiedingen).

Het goedkoopste PAKKET zal trouwens gratis aangeboden worden (m.u.v. de dossierkosten) voor twintig (20) bestelde PAKKETTEN.

Deze kortingen worden toegepast tijdens het BESTELLEN op de WEBSITE, bij stap 2.

Dit aanbod kan niet gecombineerd worden met andere lopende promoties.

Voor de HUURDERS die buiten moederland Frankrijk huren

Er zal een korting van vijf procent (5%) worden toegekend op de prijs van ieder PAKKET (buiten promocodes en partneraanbiedingen).

Het goedkoopste PAKKET zal trouwens gratis aangeboden worden (m.u.v. de dossierkosten) voor twintig (20) bestelde PAKKETTEN.

Deze kortingen worden toegepast tijdens het BESTELLEN op de WEBSITE, bij stap 2.

Dit aanbod kan niet gecombineerd worden met andere lopende promoties.


Artikel 11: Facturering

De aan de HUURDER gefactureerde prijs komt overeen met het tarief dat van toepassing is op de dag van de ondertekening van het CONTRACT.

De facturering geeft de volgende details:

 • de prijs van ieder besteld PRODUCT;
 • het bedrag van de garantie “Beschadiging / Diefstal”;
 • Het bedrag van de dossierkosten
 • het bedrag van de heffingen.

De ontvangstbevestiging van de BESTELLING die SKISET per e-mail naar de HUURDER verzendt is geen FACTUUR.

De HUURDER kan de factuur van zijn bestelling downloaden vanaf zijn account op Skiset.com. Wij wijzen erop dat de factuur in geen geval gewijzigd kan worden; deze bevat de oorspronkelijke, door de HUURDER tijdens het aanmaken van zijn SKISET account ingevoerde gegevens.


Artikel 12: Betaling

12.1: Betalingsdatum

De HUURDER betaalt aan het einde van de BESTELprocedure.

12.2: Betaalwijzen

De HUURDER wordt eraan herinnerd dat CFLS uitsluitend verhuurt aan HUURDERS woonachtig in Frankrijk en skiënd in Frankrijk en dat CILS verhuurt aan alle andere HUURDERS die niet aan deze dubbele voorwaarde voldoen.

De betaling geschiedt dan ook als volgt:

 • CFLS voor de HUURDER woonachtig in Frankrijk en ski ënd in Frankrijk;
 • CILS voor de HUURDER woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd in Frankrijk;
 • CILS voor de HUURDER woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk;
 • CILS voor de HUURDER woonachtig in Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk.
12.2.1 Betaalwijzen aan CFLS

De HUURDER kan CFLS naar keuze betalen:

 • per betaalkaart,
 • via PayPal zoals aangegeven in de volgende paragrafen.
 • via American Express zoals aangegeven in de volgende paragrafen.

Beveiligde betaling d.m.v. een betaalkaart

CFLS heeft een dienstenovereenkomst getekend met Banque Populaire inzake elektronische handel, genaamd “Cyberplus Paiement-dienst”.

Deze overeenkomst heeft tot doel te voorzien in het geheel van de benodigde functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

Banque Populaire beheert de beveiliging van de transacties en garandeert de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

Uitsluitend door de GIE Cartes Bancaires erkende, in Frankrijk of in het kader van goedgekeurde internationale netwerken uitgegeven betaalkaarten worden geaccepteerd.

De financi ële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de betaalkaart, andere bankcommissies …) die eventueel worden aangerekend voor betalingen per betaalkaart blijven ten laste van de HUURDER. Deze kosten komen overeen met de eventuele kosten die door de bankinstelling van de HUURDER worden aangerekend door het gebruik van zijn betaalkaart. Skiset herinnert eraan dat deze bankkosten niet voor hem bestemd zijn en derhalve niet terugbetaald kunnen worden.

Het akkoord van het centrale netwerk van betaalkaarten maakt de door de HUURDER op de Website gevalideerde BESTELLING effectief. Indien deze weigert, behoudt CFLS zich het recht voor de reservering te annuleren.

Bij de betalingstransactie wordt de HUURDER automatisch verbonden met de server van het verwerkingscentrum van de betalingen van Banque Populaire. De door versleuteling beveiligde bankgegevens worden niet door de systemen van CFLS gevoerd en dus ook niet door deze opgeslagen.

Beveiligde betaling via PayPal

CFLS heeft een serviceovereenkomst afgesloten met PayPal.

Deze overeenkomst heeft tot doel te voorzien in het geheel van de benodigde functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

PayPal beheert de beveiliging van de transacties en garandeert de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

De financi ële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies, ...) die eventueel worden aangerekend voor betalingen via PayPal blijven ten laste van de HUURDER.

Beveiligde betaling via American Express

CFLS heeft een serviceovereenkomst afgesloten met American Express.

Deze overeenkomst heeft tot doel te voorzien in het geheel van de benodigde functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

American Express beheert de beveiliging van de transacties en garandeert de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

De financi ële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de kaart, andere bankcommissies …) die eventueel worden aangerekend voor betalingen uitgevoerd via PayPal blijven ten laste van de HUURDER.

12.2.2 Betaalwijzen aan CILS

De HUURDER kan CILS naar keuze betalen:

 • per betaalkaart.
 • via PayPal of Payplug zoals aangegeven in de volgende paragrafen.

Beveiligde betaling d.m.v. een betaalkaart

Voor de betaling van de bestellingen heeft CILS een servicecontract afgesloten met de Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. en met Télékurs, betreffende de e-commerce, genaamd “Saferpay” voor HUURDERS die buiten Frankrijk woonachtig zijn en in Zwitserland ski ën

Deze overeenkomst heeft tot doel te voorzien in het geheel van de benodigde functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

Saferpay beheert de beveiliging van de transacties en garandeert de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.Voor de betaling van de bestellingen heeft CILS een servicecontract afgesloten met BNP PARISBAS betreffende de e-commerce, genaamd “Mercanet” voor HUURDERS die buiten Frankrijk woonachtig zijn en buiten Zwitserland ski ën.

Deze overeenkomst heeft tot doel te voorzien in het geheel van de benodigde functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

Mercanet beheert de beveiliging van de transacties en garandeert de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

Uitsluitend door de GIE Cartes Bancaires erkende internationale kaarten worden geaccepteerd.

De financi ële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de betaalkaart, andere bankcommissies,...) die eventueel worden aangerekend voor betalingen per betaalkaart blijven ten laste van de HUURDER. Deze kosten komen overeen met de eventuele kosten die door de bankinstelling van de HUURDER worden aangerekend door het gebruik van zijn betaalkaart. Skiset herinnert eraan dat deze bankkosten niet voor hem bestemd zijn en derhalve niet terugbetaald kunnen worden.

Het akkoord van het centrale netwerk van betaalkaarten maakt de door de HUURDER op de Website gevalideerde BESTELLING effectief. In geval van weigering van de betaling door het centrale netwerk van creditcards, behoudt onze onderneming zich het recht voor om de reservering te annuleren.

Bij de betalingstransactie wordt de HUURDER automatisch verbonden met de server van het verwerkingscentrum van de betalingen. De door versleuteling beveiligde bankgegevens worden niet door de systemen van CILS gevoerd en dus ook niet door deze opgeslagen.

Beveiligde betaling via PayPal of Payplug

CILS heeft serviceovereenkomsten afgesloten met PayPal en Payplug.

Deze overeenkomsten hebben tot doel te voorzien in het geheel van de nodige functies voor het beheer van een betaaldienst en de beveiligde verwerving van internet betalingen.

PayPal of Payplug beheren de beveiliging van de transacties en garanderen de bescherming van de veiligheidssleutels (ontcijferingscodes) en hun beheer.

De financi ële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de kaart, andere bankcommissies …) die eventueel worden aangerekend voor betalingen uitgevoerd via PayPal of Payplug blijven ten laste van de HUURDER.


Artikel 13: Totstandkoming van het contract

Het CONTRACT komt tot stand wanneer de HUURDER zijn BESTELLING heeft gevalideerd onder de ontbindende voorwaarde van de bevestiging door SKISET van de beschikbaarheid van de bestelde PRODUCTEN en van de inning door SKISET van de volledige betaling van de prijs van de BESTELLING door de HUURDER.

SKISET behoudt zich het recht voor een BESTELLING te weigeren betreffende een verzoek voor PRODUCTEN voor data waarop deze niet beschikbaar zijn of voor een abnormaal groot aantal PRODUCTEN, rekening houdend met de voorraden van SKISET.


Artikel 14: Reserveren van de producten

SKISET verbindt zich, voor zover mogelijk, de reservering van het/de PRODUCT(EN) te garanderen en meer in het bijzonder wanneer de vermelding “Gegarandeerd Model” op de WEBSITE staat.

SKISET kan namelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraagde terbeschikkingstelling van het/de PRODUCT(EN) als gevolg van redenen buiten de wil van SKISET om. Dit geldt voor vertragingen bij het terugbrengen van PRODUCTEN door de vorige HUURDERS, wijzigingen van de regelgeving, ongevallen waardoor het/de PRODUCT(EN) beschadigd is/zijn, gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 25 van deze Algemene Huurvoorwaarden, stakingen, enz.

Bij onvoldoende voorraad verbindt SKISET zich de HUURDER te leveren:

 • In de eerste plaats, PRODUCTEN waarvan de kwaliteit en de prijs hoger zijn;
 • In de tweede plaats, PRODUCTEN waarvan de kwaliteit en de prijs gelijk zijn.

In dit laatste geval erkennen de PARTIJEN uitdrukkelijk dat SKISET de bevoegdheid heeft de prijs en de kwaliteit van de niet-beschikbare PRODUCTEN en van de vervangende PRODUCTEN met elkaar te vergelijken.

De HUURDER kan de vervangende PRODUCTEN uitsluitend weigeren in het kader van een “Gegarandeerd Model”.

In dit geval zal de BESTELLING geannuleerd worden, zonder dat SKISET hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.


Artikel 15: Ophalen van de producten

15.1: Voorwaarden voor het ophalen

15.1.1 Betreffende het overleggen van bepaalde documenten

Als garantie voor de uitvoering van het CONTRACT behoudt SKISET zich de mogelijkheid voor om voor de verhuur het overleggen van bepaalde documenten te eisen, zoals een identiteitskaart en/of een rijbewijs en/of een adresbewijs dat minder dan drie (3) maanden oud is.

Op dezelfde wijze eist SKISET altijd het overleggen van een identiteitsbewijs voor minderjarige natuurlijke personen wanneer deze het/de PRODUCT(EN) komen ophalen in de winkel.

De HUURDER aanvaardt uitdrukkelijk dat SKISET een kopie van de overlegde documenten kan bewaren.

15.1.2 Weigering van SKISET over te gaan tot overhandiging van de producten

SKISET behoudt zich het recht voor de bestelde PRODUCTEN aan de HUURDER te overhandigen:

 • indien de BESTELLING niet betaald is in overeenstemming met artikel 12 van deze Algemene Huurvoorwaarden;
 • indien deze niet alle bewijsstukken heeft overhandigd of onvolledige of niet-conforme documenten heeft overhandigd waarmee hij niet duidelijk geïdentificeerd kan worden;

De PARTIJEN komen uitdrukkelijk overeen dat in dit geval SKISET niet aansprakelijk gesteld kan worden.

15.2: Ophaalmodaliteiten

15.2.1 Ophaaldatum

De HUURDER kan het/de bestelde PRODUCT(EN) ophalen met inachtneming van de op de VOUCHER vermelde voorwaarden, d.w.z.:

 • Op de datum waarop de verhuurperiode begint of,
 • De dag van tevoren vanaf 17 uur indien het/de PRODUCT(EN) beschikbaar is/zijn in de winkel waar dit/deze afgehaald moet(en) worden;

Indien de HUURDER verlaat is, dient hij de door hem tijdens zijn BESTELLING geselecteerde winkel hiervan op de hoogte brengen. SKISET bewaart het/de PRODUCT(EN) namelijk vierentwintig uur (24 u) vanaf de op de VOUCHER vermelde, en met het begin van de verhuur overeenkomende datum, maar na deze termijn zal/zullen het/de PRODUCT(EN) opnieuw te huur worden aangeboden zonder dat de HUURDER aanspraak kan maken op een vergoeding.

15.2.2 Ophaalplaats

Het is aan de HUURDER om het/de PRODUCT(EN) op te halen. De HUURDER dient dan ook het/de bestelde PRODUCT(EN) af te halen in de winkel die hij tijdens zijn BESTELLING heeft geselecteerd en die op de VOUCHER vermeld staat.


Artikel 16: Gebruik van de producten

De HUURDER verbindt zich het/de gehuurde PRODUCT(EN) met zorg te gebruiken en de benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging hiervan te voorkomen.

De HUURDER neemt de materi ële en juridische bewaring van het/de gehuurde PRODUCT(EN) op zich. Dat wil zeggen dat de HUURDER volledig aansprakelijk is, vanaf het ophalen tot het terugbrengen van het/de PRODUCT(EN) in de tijdens het BESTELLEN van het/de PRODUCT(EN) geselecteerde winkel.

De HUURDER verklaart over alle vereiste bevoegdheden te beschikken om het/de gehuurde PRODUCT(EN) te gebruiken en om te oordelen of zijn keuzes aansluiten bij zijn behoeften.

Het/de gehuurde PRODUCT(EN) mag/mogen uitsluitend voor een strikt persoonlijk gebruik van de HUURDER dienen. Het is in geen geval toegestaan het/de PRODUCT(EN) onder te verhuren of zelfs gratis ter beschikking te stellen.


Artikel 17: Wijziging van de verhuurdata

Ieder verzoek om wijziging van de data voor het ophalen en/of terugbrengen van de PRODUCTEN moet door de HUURDER ingediend worden via zijn ACCOUNT tot aan de dag voor de oorspronkelijk overeengekomen datum.

SKISET behoudt zich de mogelijkheid voor de door de HUURDER verzochte wijziging te weigeren zonder hiervoor een reden te hoeven opgeven.

De HUURDER wordt trouwens geïnformeerd dat de prijs van de BESTELLING kan vari ëren aan de hand van de verhuurdata van het/de PRODUCT(EN). In het geval dat, na het wijzigen van de verhuurdatum, de prijs hoger uitvalt, verbindt de HUURDER zich het verschil zo spoedig mogelijk te betalen. Omgekeerd verbindt SKISET zich, indien de prijs lager uitvalt, het verschil terug te betalen.


Artikel 18: Terugbrengen van de PRODUCTEN

18.1: Terugbrengmodaliteiten

18.1.1 Terugbrengdata

Het terugbrengen van het/de PRODUCT(EN) moet verplicht plaatsvinden:

 • Op de op de VOUCHER aangegeven datum, voor de sluiting van de winkel;
 • Uiterlijk vóór 10 uur (plaatselijke tijd) op de ochtend volgend op het einde van de verhuur zoals aangegeven op de VOUCHER.

18.1.2 Terugbrengplaats

De HUURDER moet het/de PRODUCT(EN) terugbrengen naar de op de VOUCHER vermelde winkel.

18.2: Overschrijding van de contractperiode

De HUURDER moet de huurperiode respecteren en zich aan de door hem tijdens het BESTELLEN gekozen terugbrengdatum houden.

Indien het/de PRODUCT(EN) niet binnen de in artikel 18.1.1 vermelde termijn is/zijn teruggebracht, dan zal iedere extra dag na de op de VOUCHER vermelde datum bij de HUURDER volgens de in de winkel aangeplakte tarieven in rekening gebracht worden.

18.3: Staat van het teruggebrachte product

Bij het terugbrengen moet het PRODUCT in goede staat van werking verkeren, dat wil zeggen, zonder andere wijziging dan de normale slijtage als gevolg van een normaal gebruik van het/de PRODUCT(EN) conform aan hun bestemming.

De HUURDER verbindt zich het/de gehuurde PRODUCT(EN) niet te vervangen door ander materiaal. De HUURDER wordt geïnformeerd dat het/de PRODUCT(EN) genummerd of gemarkeerd is/zijn en dat dit/deze met dezelfde nummers en markeringen teruggebracht moet(en) worden.

De PARTIJEN komen overeen dat de CONTROLE op tegenspraak zal worden uitgevoerd met de HUURDER en een werknemer en/of een bevoegde vertegenwoordiger van SKISET.

18.3.1 Wanneer de PRODUCTEN niet of beschadigd teruggebracht worden

Wanneer de PRODUCTEN of een deel hiervan niet worden teruggebracht of deze zodanig beschadigd zijn, dat zij niet meer gebruikt kunnen worden, is de HUURDER het bedrag van de nieuwwaarde van deze producten verschuldigd. Dit bedrag zal in zijn geheel worden betaald aan de firma die de winkel beheerd waar de PRODUCTEN werden opgehaald.


Artikel 19: De Garantie “Beschadiging / Diefstal”

19.1: Omvang van de Garantie

De HUURDER kan tijdens het BESTELLEN de door SKISET aangeboden garantie afsluiten.

Deze garantie dekt:

 • alle schade veroorzaakt aan het/de bestelde en gereserveerde PRODUCT(EN), dat wil zeggen:
  • - gedeeltelijk, d.w.z. dat de interventie van een professionele reparateur nodig is om het PRODUCT weer gebruiksklaar te maken;
  • - totaal, d.w.z. dat het PRODUCT niet meer te gebruiken is en de kosten van de benodigde reparatie hoger zijn dan de nieuwwaarde van het PRODUCT.
 • diefstal van het/de PRODUCT(EN) of van een gedeelte hiervan);

In geval van diefstal moet de originele, door de politie of gendarmerie opgestelde aangifte binnen 48 uur na de schademelding overhandigd worden aan SKISET.

19.2: Schademelding

Ieder incident moet binnen vierentwintig uur (24 u) door de HUURDER aan de SKISET winkel gemeld worden. De HUURDER verbindt zich om samen met de SKISET winkel een schadeformulier voor de beschadiging of de diefstal op te stellen

19.3: Garantielimieten

De garantie van SKISET is niet van toepassing op:

 • Het verliezen, vergeten of vervangen van het/de PRODUCT(EN);
 • De schadegevallen voortvloeiend uit een niet-conform gebruik van het/de gehuurde PRODUCT(EN);
 • De schadegevallen voortvloeiend uit opzettelijke handelingen van de HUURDER of de personen voor wie hij verantwoordelijk is.

In deze verschillende gevallen zal de HUURDER verplicht zijn de waarde van de PRODUCTEN volledig terug te betalen. Dit bedrag zal in zijn geheel worden betaald aan de firma die de winkel beheerd waar het/de PRODUCT(EN) werd(en) opgehaald.

19.3.1 Kosten
Categorie van de gehuurde uitrusting Prijs van de diefstal- en schadeverzekering per dag
PREMIUM 5 € / 5.50 CHF
TOURING 4 € / 4.40 CHF
EXCELLENCE 3.50 € / 3.85 CHF
SENSATIE, TIENERS 2.50 € / 2.75 CHF
EVOLUTION, RIDER JUNIOR 2.20 € / 2.42 CHF
1st PRICE, BUDGET, BUDGET TIENERS, NORDIC, SKATING 2 € / 2.20 CHF
KID 1.20 € / 1.32 CHF
MINI-KID 1 € / 1.10 CHF
Alleen schoenen 1 € / 1.10 CHF

Artikel 20: Eigendom

De SKISET winkel blijft als enige eigenaar van de PRODUCTEN die in geen geval weggegeven, uitgeleend, doorgegeven, verhuurd, onderverhuurd, gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld of overgedragen kunnen worden aan een derde.

De HUURDER verbindt zich om tijdens de volledige duur van het CONTRACT het eigendomsrecht van de SKISET winkel te doen respecteren.


Artikel 21: Wettelijk Herroepingsrecht

Uit principe beschikt de HUURDER over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen van een contract dat op afstand is afgesloten zonder zijn beslissing te hoeven motiveren of andere kosten te dragen dan die voorzien in de artikels L. 121-21-3 tot L. 121-21-5 van de Franse Code de la consommation (wetboek voor consumentenrecht) te tellen van de dag van:

 • Over het afsluiten van het contract, voor de contracten voor leveringen van diensten en die vermeld in artikel L. 121-16-2;
 • Van de ontvangst van het goed door de consument of door een derde, anders dan de transporteur, aangewezen door hem, voor de contracten voor verkoop van goederen en de contracten voor leveringen van diensten inclusief de levering van goederen.

Artikel 22: Annuleringsvoorwaarden

22.1: Annulering binnen 14 dagen na de besteldatum

Indien gewenst, kan de HUURDER zijn BESTELLING annuleren binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de BESTELLING. Dit recht op annulering kan niet worden uitgeoefend indien de huurperiode is begonnen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

De BESTELLING zal worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als dat door de HUURDER voor de BESTELLING gebruikt werd.

22.2: Annulering na 14 dagen na de besteldatum

Het is mogelijk de BESTELLING te annuleren, maar dit dient te geschieden voor de datum waarop het/de PRODUCT(EN) in ontvangst wordt/en genomen.

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur (ofwel 1 volle dag) voor de eerste huurdag, in dat geval worden de volledige BESTELLING, de Garantie Breuk / Diefstal, indien afgesloten, en de dossierkosten volledig terugbetaald. Vanaf de eerste dag van de verhuur om 00.00 u is volledige of gedeeltelijke annulering niet meer mogelijk.

Voorbeeld (1): Mijn eerste skidag is zondag. Als ik tot vrijdag 23.59 uur annuleer, word ik volledig terugbetaald.
Voorbeeld (2): Mijn eerste skidag is zondag. Als ik zaterdag overdag annuleer, word ik niet terugbetaald.

Hierna zal bij annulering van de BESTELLING niets terugbetaald worden.

De BESTELLING zal worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als dat door de HUURDER voor de BESTELLING gebruikt werd.

22.3: Wijziging en terugbetaling

Bij voortijdig terugbrengen, het niet afnemen van een bij de bestelling inbegrepen PRODUCT zonder rechtvaardiging door een van de hieronder vermelde gevallen zal niets terugbetaald worden.

Voorbeeld: Als ik op de dag van mijn verhuur niet meer de helm wil die ik online besteld heb, zal ik niet terugbetaald worden.

Bij ziekte of een ongeval tijdens de huurperiode zal/zullen alleen het/de PRODUCT(EN) dat/die deze persoon gebruikt terugbetaald worden naar rato van het aantal dagen dat dit/deze gebruikt werd(en) op de dag dat het materiaal daadwerkelijk is teruggebracht. Om terugbetaald te worden, moet(en) het/de PRODUCT(EN) van de HUURDER naar de winkel zijn teruggebracht.

De terugbetaling geldt vanaf de dag na de datum waarop het/de PRODUCT(EN) daadwerkelijk is/zijn teruggebracht.

De eventuele, op de reservering vermelde HUURDERS zullen niet terugbetaald worden, ook niet wanneer de terugbetaalde persoon minderjarig is.

Om terugbetaald te worden, moet de HUURDER een medisch attest (doktersrecepten en verklaringen van arbeidsonderbreking worden niet geaccepteerd) en een verklaring van de door de HUURDER tijdens zijn BESTELLING geselecteerde winkel opsturen naar:

La Compagnie Française des Loueurs de Skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANKRIJK
voor de HUURDER woonachtig en ski ënd in Frankrijk.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - ZWITSERLAND
Voor HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd in Frankrijk, HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk, voor HUURDERS woonachtig in Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk

Elke begonnen huurdag blijft volledig verschuldigd.

Indien de HUURDER het CONTRACT verbreekt voor de vervaldatum en na het/de PRODUCT(EN) opgehaald te hebben, blijft het totale huurbedrag van rechtswege verschuldigd aan SKISET.

Weersomstandigheden:

Bij volledige sluiting van het skigebied waarin het tijdens de BESTELLING geselecteerde winkel zich bevindt, als gevolg van slechte weersomstandigheden, kan de HUURDER om terugbetaling vragen van zijn BESTELLING naar rato van het aantal dagen dat het skigebied gesloten is.

Om zijn geld terug te krijgen, moet de HUURDER een verklaring meesturen van de firma die de skiliften in het skigebied beheert.

La Compagnie Française des Loueurs de Skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANKRIJK
voor de HUURDER woonachtig en ski ënd in Frankrijk.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - ZWITSERLAND
Voor HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd in Frankrijk, HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk, voor HUURDERS woonachtig in Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk

Elke begonnen huurdag blijft volledig verschuldigd.

Indien de HUURDER het CONTRACT verbreekt voor de vervaldatum en na het/de PRODUCT(EN) opgehaald te hebben, blijft het totale huurbedrag van rechtswege verschuldigd aan SKISET.

Andere gevallen:

 • Stakingen: SKISET kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van stakingen die een firma (vervoer, skiliften...) of de toegangswegen naar de wintersportplaatsen betreffen en zal op deze grond tot geen enkele terugbetaling overgaan.
 • Professionele redenen: er zal geen enkele terugbetaling gedaan worden om professionele redenen die de HUURDER verhinderen zijn volledige BESTELLING of een gedeelte hiervan op te halen.
 • Vervoer: in geval van door de HUURDER ondervonden problemen (ongeval, wijziging dienstregeling, afgesloten wegen, ...), zal geen enkele terugbetaling plaatsvinden.
 • Kennelijke fout: bij fouten tijdens het reserveren (datum, skioord, winkel) en indien wijzigingen en/of gratis annuleren niet meer mogelijk zijn, zal geen enkele terugbetaling plaatsvinden.
 • 7e dag gratis en degressieve tarieven: aangezien bij het BESTELLEN op SKISET de 7e huurdag cadeau gedaan wordt, zal deze niet in aanmerking genomen worden bij een eventuele terugbetaling. Anderzijds zal deze degressiviteit automatisch toegepast worden bij het berekenen van de terugbetaling, aangezien sommige winkels degressieve prijzen toepassen aan de hand van de huurperiode.
 • Aankoop van materiaal in de winkel: bij aankoop van materiaal in de winkel kan SKISET niet overgaan tot terugbetaling van hetzelfde gehuurde materiaal.

Artikel 23: Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Indien ondanks alle zorg die SKISET aan zijn PRODUCTEN besteedt, het/de bezorgde PRODUCT(EN) een verborgen gebrek heeft, heeft de HUURDER extra wettelijke rechten krachtens artikel 1721 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek:
Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend.
Indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen.

In overeenstemming met artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek is SKISET vrijwaring is verschuldigd voor alle gebreken van het/de verhuurde PRODUCT(EN) die het gebruik daarvan verhinderen.

Wij benadrukken dat de garantie voor het/de gehuurde PRODUCT(EN) geldt bij normale gebruiksomstandigheden.

De garanties gelden niet in geval van een normale slijtage van het/de gehuurde PRODUCT(EN), een verkeerd gebruik of een verkeerd onderhoud.

In geval van een verborgen gebrek heeft de HUURDER recht op vervanging van het defecte PRODUCT door een identiek product, indien voorradig.

Indien vervanging of reparatie niet mogelijk zou zijn, verbindt SKISET zich de huurprijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het door de HUURDER naar het adres van de tijdens zijn BESTELLING geselecteerde winkel teruggebrachte PRODUCT terug te betalen.


Artikel 24: Aansprakelijkheid

SKISET kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden:

 • in geval van het niet of onjuist uitvoeren van de contractuele verplichtingen van de HUURDER;
 • in geval van een niet-conform gebruik van het/de gehuurde PRODUCT(EN).

SKISET n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects qui pourraient survenir du fait des présentes, perte d'exploitation, perte de profit, dommages ou frais.

De HUURDER is als enige verantwoordelijk voor de keuze en de huur van het/de PRODUCT(EN).

In geval van (gedeeltelijke) onmogelijkheid een of meerdere van de gehuurde PRODUCTEN te gebruiken, met name als gevolg van de incompatibiliteit van het materiaal of het gebrek aan ervaring, zijn schadevergoeding, terugbetaling of het aansprakelijk stellen van SKISET onmogelijk, tenzij er sprake is van een bewezen verborgen gebrek.

Tot slot kan SKISET niet aansprakelijk gesteld worden of verweten worden zijn verplichtingen niet nagekomen te zijn in geval van vertraging of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van de vertraging of het niet-nakomen het gevolg is van overmacht zoals bepaald door de huidige jurisprudentie en de Franse rechtbanken.


Artikel 25: Overmacht

SKISET behoudt zich de mogelijkheid voor de uitvoering van de BESTELLING op te schorten, te vertragen, te wijzigen of te annuleren indien er zich evenementen of omstandigheden van overmacht of toeval of evenementen of omstandigheden voordoen die contractueel gezien vergeleken kunnen worden met overmacht of toeval, zelfs al deze niet aan de juridische definitie voldoen, zoals: brand, werkonderbreking onafhankelijk of buiten de wil van de onderneming of van een van zijn leveranciers of toeleveranciers, overstroming, epidemie, oorlog, mobilisatie, staking, orkaan, tornado, aardbeving, revolutie, diefstal van (een gedeelte van) het materiaal, onderbreking of vertraging van de transporten, transportschade, gebrek aan grondstoffen, ongeval aan werktuigen, gebrek aan brandstof of enige andere energiebron, alsmede het optreden van een omstandigheid of een evenement buiten de wil van SKISET, plaatsvindend na het afsluiten van het contract en waardoor dit niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd.

Wij benadrukken dat in een dergelijke situatie de HUURDER geen enkele schadevergoeding kan claimen en geen enkele vordering kan indienen tegen SKISET.

Wanneer een van bovenvermelde evenementen zich voordoet, zal SKISET er alles aan doen om de HUURDER zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.


Artikel 26: Claims

SKISET stelt een “Klantenservice” ter beschikking van de HUURDER op het volgende nummer: +33 1 41 12 97 97 (numéro non surtaxé).

Schriftelijke klachten van de HUURDER moeten naar het volgende adres verstuurd worden:

La Compagnie Française des Loueurs de Skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANKRIJK
voor de HUURDER woonachtig en ski ënd in Frankrijk.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - ZWITSERLAND
Voor HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd in Frankrijk, HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk, voor HUURDERS woonachtig in Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk

In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek voor consumentenrecht heeft de klant recht op bemiddeling van de ombudsdienst van CM2C.

Men kan contact opnemen met de ombudsdienst


Artikel 27: Persoonsgegevens

In overeenstemming met de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, worden de persoonsgegevens van de HUURDER vergaard door CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer: 954 033 064 in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van een goed beheer van de BESTELLINGEN en de FACTUREN.

Door zijn BESTELLING te doen, geeft de HUURDER SKISET toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het beheer van de BESTELLINGEN en de FACTUREN.

Hiertoe wordt de HUURDER geïnformeerd dat deze gegevens ten behoeve van dit beheer doorgegeven kunnen worden aan de vennootschappen die belast zijn met de facturering en aan de andere partners van CLS - SKI COMPANY.

CLS - SKI COMPANY verbindt zich zijn klantenbestand niet onder derden te verspreiden.

De gegevens van de HUURDER worden vertrouwelijk bewaard door CLS - SKI COMPANY voor de behoeften van het CONTRACT, de uitvoering hiervan en met inachtneming de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van vrijdag 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004.

Hiertoe heeft de HUURDER op ieder moment recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de door CLS - SKI COMPANY vergaarde, hem betreffende persoonsgegevens.

Om dit recht uit te oefenen kan de HUURDER een e-mail sturen naar privacy,skiset,com, of een brief schrijven naar het volgende adres:

CLS - SKI COMPANY
Service Données Personnelles
424 Bureaux de la Colline
92210 SAINT CLOUD - FRANKRIJK

Wij benadrukken dat de HUURDER zijn identiteit moet aantonen door middel van een identiteitsbewijs of door een kopie van zijn identiteitsbewijs aan CLS - SKI COMPANY op te sturen.


Artikel 28: Archivering van het contract

Ieder met de HUURDER afgesloten contract betreffende een BESTELLING voor een bedrag van meer dan 120 euro incl. BTW zal door SKISET gedurende tien (10) jaar worden gearchiveerd in overeenstemming met artikel L. 134-2 van het Franse wetboek voor consumentenrecht.

Voor toegang tot het CONTRACT kan de HUURDER hiertoe per e-mail een verzoek indienen op het volgende adres: client,skiset,com, of een brief schrijven naar het volgende adres:

La Compagnie Française des Loueurs de Skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANKRIJK
voor de HUURDER woonachtig en ski ënd in Frankrijk.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - ZWITSERLAND
Voor HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd in Frankrijk, HUURDERS woonachtig buiten Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk, voor HUURDERS woonachtig in Frankrijk en ski ënd buiten Frankrijk


Artikel 29: Algemene bepalingen

Het feit dat een der PARTIJEN niet de toepassing van een willekeurige clausule van het CONTRACT ge ëist heeft, permanent of tijdelijk, kan in geen geval beschouwd worden als het afstand nemen van deze clausule.

Het CONTRACT schenkt de HUURDER geen enkel exclusief recht betreffende de verlening van diensten of een kwaliteitsgarantie.

Indien een van de bepalingen van het CONTRACT nietig is ten opzichte van een geldige wettelijke of reglementaire bepaling en/of een gerechtelijk bevel met het gezag van gewijsde, wordt deze als niet geschreven beschouwd, maar dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules die volledig van toepassing blijven.

In dat geval benaderen de PARTIJEN elkaar om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietig verklaarde en niet van toepassing zijnde bepaling, waarbij de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de strekking en de economische impact op de PARTIJEN van de vervangen bepaling moet respecteren.


Artikel 30: Toepasbaar recht - Bevoegde rechtbank

Het contract en alle op de website geplaatste en door CFLS verwerkte bestellingen onder de in artikel 8 van de algemene voorwaarden vastgestelde voorwaarden vallen uitsluitend onder de Franse wet. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Het contract en alle op de website geplaatste en door CILS verwerkte bestellingen onder de in artikel 8 van de algemene voorwaarden vastgestelde voorwaarden vallen uitsluitend onder de Zwitserse wet. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Zwitserse rechtbanken bevoegd.


Artikel 31: Privacybeleid

Toegang tot het Privacybeleid van Skiset.

Skiset - N°1 de la location de ski
Algemene Huurvoorwaarden 2024 / 2025