PRIVACYVERKLARING


ARTIKEL 1: INLEIDING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de site: https://www.skiset.nl/.

Deze privacyverklaring heeft als doel de gebruikers van de site informatie te verstrekken:

 • Over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Als persoonsgegevens worden beschouwd alle gegevens aan de hand waarvan een gebruiker zou kunnen worden geïdentificeerd. Hierbij gaat het voornamelijk om de voornaam en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;
 • Over welke rechten gebruikers beschikken ten aanzien van deze gegevens;
 • Over wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde en gebruikte persoonsgegevens;
 • Aan wie deze gegevens worden overgedragen;
 • Eventueel over het beleid van de site ten aanzien van cookies.

Deze privacyverklaring is een aanvulling op de wettelijke bepalingen en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die door gebruikers kunnen worden ingezien op het adres: https://www.skiset.nl/verkoopvoorwaarden.html


ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN TEN AANZIEN VAN HET VERZAMELEN EN HET VERWERKEN VAN GEGEVENS

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de Europese verordening 2016/679, voldoet het verzamelen en het verwerken van de gegevens van gebruikers van de site aan de volgende beginselen:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: de gegevens kunnen uitsluitend worden verzameld en gebruikt met toestemming van de gebruiker waartoe de gegevens behoren. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden zijn gegevens worden verzameld;
 • Welbepaalde doeleinden: de gegevens worden verzameld en verwerkt voor een of meerdere welbepaalde doeleinden die worden beschreven in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimale gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte tenuitvoerlegging van de omschreven doeleinden van de site worden verzameld;
 • Opslagbeperking van gegevens: de gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard, waarover de gebruiker in kennis wordt gesteld. Als de gebruiker niet kan worden ingelicht over de bewaartijd;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zich de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese verordening 2016/679, indien aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkenen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • De verwerking en de verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN DE NAVIGATIE OP DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELMETHODE

De volgende persoonsgegevens worden op de site https://www.skiset.nl/ verzameld:

 • Verplicht: Achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, woonplaats, verblijfplaats.
 • Optioneel: burgerlijke staat, geboortedatum, voornaam van de perso(o)n(en) gekoppeld aan elk pakket of gehuurd materiaal, vast of mobiel telefoonnummer, lengte, schoenmaat, leeftijd, geslacht, skiniveau, kuittype, voetbreedtemaat, hoofdomtrek.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site verricht:

 • Gebruik van contactformulieren, plaatsen van online bestellingen op de internetsite https://www.skiset.nl/, inschrijving op de newsletter.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart op de toereikend beveiligde informaticasystemen van de site de volgende verzamelde gegevens, gedurende:

 • Versleutelde bankgegevens in beheer bij een bankinstelling, gedurende de voor de totstandkoming van de betaling benodigde tijd
 • 6 maanden voor verbindingsgegevens
 • 3 jaar vanaf de beëindiging van de handelsrelatie, voor de klanten
 • 5 jaar m.b.t. de huurovereenkomst
 • 10 jaar m.b.t. gegevens van boekhoudkundige en financiële aard

De verzameling en de verwerking van gegevens vindt plaats voor de volgende doeleinden:

 • Hoofddoel:
  • Beheer van online reserveringen
 • Secundaire doelen:
  • Creatie van een account
  • Bestelling op de Internetsite
  • Opvolging van de bestelling
  • Verzending van gepersonaliseerde aanbiedingen en aanbevelingen voor producten of specifieke diensten
  • Verzending van de newsletter
  • Vraag naar de mening over de transactie of naar de ervaring van de klant
  • Meting van bezoekersaantallen en bijhouden van statistieken

B. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder vermelde derde(n):

 • Aan bedrijven van de groep CLS - SKI COMPANY;

Aan technische dienstverleners, met name diegenen belast met:

 • Betalingsverwerking;
 • Routing van transactionele en commerciële e-mails;
 • Analyse van traffic op de websites van de groep

C. HOSTING VAN GEGEVENS

De hosting van de site https://www.skiset.nl/ wordt verzorgd door de provider: APX Integration, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd:

Hoofdkantoor: APX Integration
165, Bureaux de la Colline
92210, Saint-Cloud cedex
France

De hostingprovider is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: +33 9 60 35 06 42

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden overgedragen aan het (de) volgende land(en): Zwitserland. Deze overdracht van persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Unie wordt gerechtvaardigd door technieken in verband met de hosting.


ARTIKEL 4: VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

A. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is: CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud, Frankrijk, ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer: 954 033 064. Zij is op de volgende manier bereikbaar:

De verwerkingsverantwoordelijke heeft als taak te bepalen voor welk(e) doeleinde(n) en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt.


B. VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke verplicht zich de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet aan derden over te dragen zonder de gebruiker hierover in kennis te stellen, en de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld na te leven.

De site beschikt over een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de gegevensoverdracht via de site beveiligd is.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" Certificate) heeft als doel de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Daarnaast verplicht de verwerkingsverantwoordelijke zich de gebruiker in kennis te stellen wanneer gegevens worden gerectificeerd of gewist, voor zover dit geen onevenredige formaliteiten, kosten en handelingen voor haar meebrengt.

Indien de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van persoonsgegevens van de gebruiker gevaar loopt, verplicht de verwerkingsverantwoordelijke zich de gebruiker onverwijld in kennis te stellen.


C. DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Ook wordt de gebruiker erop gewezen dat is aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming: Cabinet HAAS Avocats.

De Functionaris voor Gegevensbescherming heeft als taak toe te zien op de juiste uitvoering van de nationale en supranationale bepalingen omtrent de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens. Hij wordt ook wel DPO genoemd (Data Protection Officer).

De Functionaris voor Gegevensbescherming kan op de volgende manier worden bereikt: privacy,skiset,com


ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Overeenkomstig de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over de hieronder vermelde rechten.

Om te garanderen dat de verwerkingsverantwoordelijke gevolg geeft aan het verzoek van een gebruiker, is laatstgenoemde gehouden haar informatie te verstrekken over: zijn voornaam en achternaam, e-mailadres, en voor zover relevant, zijn rekening- of lidmaatschapsnummer of gebruiksdata.

De verwerkingsverantwoordelijke is gehouden de gebruiker binnen een termijn van 30 (dertig) dagen te antwoorden, eventueel te verlengen tot 60 (zestig) dagen naargelang de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken.


A. DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER TEN AANZIEN VAN DE VERZAMELING EN DE VERWERKING VAN GEGEVENS

a. Recht van inzage, recht op rectificatie en recht op wissing van gegevens

Overeenkomstig de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht van gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CLS - SKI COMPANY.

U kunt deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy,skiset,com of per briefpost aan CLS - SKI COMPANY – A l'attention du DPO, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud, Frankrijk.

b. Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

Overeenkomstig de bepalingen van de verordening 2016/679, beschikt de gebruiker over het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

c. Het recht te bepalen wat er met de gegevens wordt gedaan na overlijden

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij kan bepalen wat er met de hem betreffende verzamelde en verwerkte gegevens wordt gedaan na zijn dood, overeenkomstig de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

d. Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien de verwerkingsverantwoordelijke besluit het verzoek van de gebruiker niet te beantwoorden, en de gebruiker bezwaar wil maken tegen dit besluit, of wanneer hij van mening is dat inbreuk is gemaakt op een van bovengenoemde rechten, beschikt hij over het recht een klacht in te dienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of bij iedere bevoegde rechtsmacht.

Het verzoek, onder vermelding van het adres waarnaar het antwoord kan worden gestuurd, dient naar behoren te worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs.


B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de Franse wet Gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar en ouder toestemming geven voor de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens.

Indien de gebruiker een minderjarige jonger dan 15 jaar is, is de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor met passende middelen te controleren of de gebruiker 15 jaar of ouder is, of toestemming heeft gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger alvorens zich op de site te begeven.


ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN COOKIES

De site maakt eventueel gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand (kleiner dan 4 ko), dat door de site wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. Het bestandje bevat informatie met betrekking tot de navigatiegewoonten van de gebruiker.

Deze cookiebestanden stellen hem in staat statistieken en informatie over traffic op de site bij te houden, de navigatie te vereenvoudigen en de aan de gebruiker verleende service te verbeteren.

Voor het gebruik van cookiebestanden hetgeen de opslag en de analyse van persoonsgegevens impliceert, wordt noodzakelijkerwijs toestemming gevraagd aan de gebruiker.

Deze door de gebruiker gegeven toestemming wordt geldig geacht gedurende maximaal 13 (dertien) maanden. Bij het verstrijken van deze termijn zal de site de gebruiker wederom om toestemming vragen voor het opslaan van cookiebestanden op zijn harde schijf.

a. Bezwaar van de gebruiker tegen het gebruik van cookiebestanden door de site

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij bezwaar kan maken tegen het opslaan van deze cookiebestanden, door het configureren van zijn browser.

Ter informatie: wij verwijzen de gebruiker naar de volgende adressen, waar de stappen staan beschreven voor het configureren van zijn browser om de opslag van cookiebestanden te voorkomen:

Indien de gebruiker besluit de cookiebestanden te deactiveren, kan hij blijven navigeren op de site. Echter, mogelijke gebreken van de site veroorzaakt door deze handeling, kunnen de uitgever van de site niet worden aangerekend.

Alle noodzakelijke informatie over Cookies die worden gebruikt op https://www.skiset.nl kunnen worden nagelezen op het volgende internetadres: https://www.skiset.nl/cookies-nl.html


ARTIKEL 7: VOORWAARDEN BETREFFENDE HET WIJZIGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden ingezien op onderstaand adres: https://www.skiset.nl/privacyverklaring.html

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen om de conformiteit met de geldende wetgeving te waarborgen.

De gebruiker wordt derhalve verzocht de privacyverklaring regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van de laatste aangebrachte wijzigingen.

De gebruiker wordt erop gewezen dat deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt op: 24/05/2018.


ARTIKEL 8: ACCEPTATIE DOOR DE GEBRUIKER VAN DE PRIVACYVERKLARING

Door te navigeren op de site, verklaart de gebruiker deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen, en de voorwaarden ervan te accepteren, met name betreffende de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies.